Translate

Cari Artikel

Memuat...

Asal Usul Sejarah Agama Islam Secara Singkat

Masa sebelum kedatangan Islam
Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam Jalan Sutera yang menjadikan satu antara Indo Eropa dengan kawasan Asia di timur.
Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama-agama Kristen dan Yahudi.
Mekkah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu, karena di sana terdapat berhala-berhala agama mereka, telaga Zamzam, dan yang terpenting adalah Ka'bah.
Masyarakat ini disebut pula Jahiliyah atau dalam artian lain bodoh.
Bodoh disini bukan dalam intelegensianya namun dalam pemikiran moral.
Warga Quraisy terkenal dengan masyarakat yang suka berpuisi.
Mereka menjadikan puisi sebagai salah satu hiburan disaat berkumpul di tempat-tempat ramai.

Masa Awal
Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira', Arab Saudi.
Muhammad dilahirkan di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi).
Ia dilahirkan ditengah-tengah suku Quraish pada zaman jahiliyah, dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan menyembah berhala.
Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih berada di dalam kandungan.

Pada saat usianya masih 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia.
Sepeninggalan ibunya, Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Talib.
Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana.
Ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril, dan sesudahnya selama beberapa waktu mulai mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya.
 Setelah tiga tahun menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, akhirnya ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekkah, yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya.

Pada tahun 622 masehi, Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah.
Peristiwa ini disebut Hijrah, dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam.
Di Madinah, Muhammad dapat menyatukan orang-orang anshar (kaum muslimin dari Madinah) dan muhajirin (kaum muslimin dari Mekkah), sehingga semakin kuatlah umat Islam.
Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir, umat Islam selalu mendapatkan kemenangan.
Dalam fase awal ini, tak terhindarkan terjadinya perang antara Mekkah dan Madinah.

Keunggulan diplomasi nabi Muhammad SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah, menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan.
Banyak penduduk Mekkah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam, sehingga ketika penaklukan kota Mekkah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah.
Ketika Muhammad wafat, hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk agama Islam.

Khalifah Rasyidin
Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin memilki arti pemimpin yang baik diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar, dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib.
 Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi.
Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku-suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Muhammad.
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib berhasil memimpin balatentara dan kaum Muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam, terutama ke Syam, Mesir, dan Irak.
Dengan takluknya negeri-negeri tersebut, banyak harta rampasan perang dan wilayah kekuasaan yang dapat diraih oleh umat Islam.

Masa kekhalifahan selanjutnya
Setelah periode Khalifah Rasyidin, kepemimpinan umat Islam berganti dari tangan ke tangan dengan pemimpinnya yang juga disebut "khalifah", atau kadang-kadang "amirul mukminin", "sultan", dan sebagainya.
Pada periode ini khalifah tidak lagi ditentukan berdasarkan orang yang terbaik di kalangan umat Islam, melainkan secara turun-temurun dalam satu dinasti (bahasa Arab: bani) sehingga banyak yang menyamakannya dengan kerajaan; misalnya kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, hingga Bani Utsmaniyyah.

Besarnya kekuasaan kekhalifahan Islam telah menjadikannya salah satu kekuatan politik yang terkuat dan terbesar di dunia pada saat itu.
Timbulnya tempat-tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama, filsafat, sains, dan tata bahasa Arab di berbagai wilayah dunia Islam telah mewujudkan satu kontinuitas kebudayaan Islam yang agung.
Banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan bermunculan dari berbagai negeri-negeri Islam, terutamanya pada zaman keemasan Islam sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 masehi.

Luasnya wilayah penyebaran agama Islam dan terpecahnya kekuasaan kekhalifahan yang sudah dimulai sejak abad ke-8, menyebabkan munculnya berbagai otoritas-otoritas kekuasaan terpisah yang berbentuk
"kesultanan"; misalnya Kesultanan Safawi, Kesultanan Turki Seljuk, Kesultanan Mughal, Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka, yang telah menjadi kesultanan-kesultanan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan terkenal di dunia.
Meskipun memiliki kekuasaan terpisah, kesultanan-kesultanan tersebut secara nominal masih menghormati dan menganggap diri mereka bagian dari kekhalifahan Islam.

Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa.
Kesultanan Utsmaniyyah (Kerajaan Ottoman) yang secara nominal dianggap sebagai kekhalifahan Islam terakhir, akhirnya tumbang selepas Perang Dunia I.
Kerajaan ottoman pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad V.
Karena dianggap kurang tegas oleh kaum pemuda Turki yang di pimpin oleh mustafa kemal pasha atau kemal attaturk, sistem kerajaan dirombak dan diganti menjadi republik.


Kepercayaan

Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian"),
yaitu "Laa ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah" — yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah".

 Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).
Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Muhammad sebagai Khataman Nabiyyin (Penutup Para Nabi) dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam.

 Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru, melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi lainnya.
Tradisi Islam menegaskan bahwa agama Yahudi dan Kristen telah membelokkan wahyu yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan intepretasi palsu, ataupun kedua-duanya.
Umat Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad.
melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Baqarah [2]:2).

Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat.
Adapun sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur, Taurat, Injil dan suhuf para nabi-nabi yang lain) melalui nabi dan rasul terdahulu adalah benar adanya.
Umat Islam juga percaya bahwa selain al-Qur'an, seluruh firman Allah terdahulu telah mengalami perubahan oleh manusia.
Mengacu pada kalimat di atas, maka umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang benar-benar asli dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.

Umat Islam juga meyakini bahwa agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul utusan Allah sejak masa Adam adalah agama tauhid, dengan demikian tentu saja Ibrahim juga menganut ketauhidan secara hanif (murni imannya) maka menjadikannya seorang muslim.
 Pandangan ini meletakkan Islam bersama agama Yahudi dan Kristen dalam rumpun agama yang mempercayai Nabi Ibrahim as.
Di dalam al-Qur'an, penganut Yahudi dan Kristen sering disebut sebagai Ahli Kitab atau Ahlul Kitab.

Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar, Sunni (85%) dan Syiah (15%).
Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu.
Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah, juga di sebagian besar Afrika dan Asia.
Komunitas besar juga ditemui di Cina, Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia.
Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia, seperti Eropa Barat.
Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab, 30% di subbenua India dan 15.6% di Indonesia, negara Muslim terbesar berdasar populasi.

Negara dengan mayoritas pemeluk Islam Sunni adalah Indonesia, Arab Saudi, dan Pakistan sedangkan negara dengan mayoritas Islam Syi'ah adalah Iran dan Irak.
Doktrin antara Sunni dan Syi'ah berbeda pada masalah imamah (kepemimpinan) dan peletakan Ahlul Bait (keluarga keturunan Muhammad).
Namun secara umum, baik Sunni maupun Syi'ah percaya pada rukun Islam dan rukun iman walaupun dengan terminologi yang berbeda.

Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 milyar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia.
Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, 30% di Asia Selatan yakni Pakistan, India dan Bangladesh.
Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia.
Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia.

Pertumbuhan Muslim sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%.
Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia.
 Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam (enam dari sepuluh negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim
Namun belum lama ini, sebuah studi demografi telah menyatakan bahwa angka kelahiran negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat.

Kesimpulan :
Islam Adalah Agama Terakhir sebagai Penyempurnaan.
Mempunyai Nabi Terakhir Yaitu : Nabi Muhammad SAW.
Kitab Suci :Al QUran
Rumah ibadat umat Muslim disebut masjid atau mesjid.
Ibadah yang biasa dilakukan di Masjid antara lain salat berjama'ah, ceramah agama, perayaan hari besar, diskusi agama, belajar mengaji (membaca Al-Qur'an) dan lain sebagainya.


DiAmbil dari Wikipedia Indonesia

print halaman iniPrint halaman ini

79 comments:

Indian T.v Serials mengatakan...

wah mantap infonya gan. jadi tambah ilmu nih
ternyata sekarang ini hampir semua penduduk dunia menggunakan hand phone.

muri murin mengatakan...

kesuwun kang ijin copas....

livia ardelia mengatakan...

Alhamdulillah pengetahuan islamku bertambah
:-)

Anonim mengatakan...

makasi ilmunya

udie syahputra mengatakan...

bagus

ivan verys mengatakan...

Makasih ya gan , blog ini sangat bermanfaat sekali .............
bisnistiket.co.id

raka putra pratama mengatakan...

Thanks

Anonim mengatakan...

kalo boleh tahu sumbernya dari mana ya?

Regina bilqis mengatakan...

izin copas

obat penyubur 2014 mengatakan...

terimakasih atas informasinya bagus

obat gonore mengatakan...

mkasih atas infonya bagus dan sangat bermanfaat

Obat Sipilis Pada Pria mengatakan...

makasih atas infonya bagus dan bermanfaat

bagus informasinta

maksih atas infonya mantap abis

Obat Herbal Impoten mengatakan...

makasih sobat atas infoonya

makasiha tas infonya bagus sekali

obat kelamin mengatakan...

makasih atas infonya bagaus dan sangat bermanfaat

Obat Disfungsi Ereksi mengatakan...

info yang bagus dan inofatif

obat kuat sex mengatakan...

infonya yang bagaus dan saya suka

Obat Kuat Pria Perkasa mengatakan...

informasi yang bagus dan sangat bermanfaat sekali

obat curek mengatakan...

info yang bagus

obat kencing nanah mengatakan...

wah informasi yang bagus dan sangat menarik sekali

obat kencing nanah mengatakan...

wah infonya bagus sekali ini keren

harga obat kaut sex mengatakan...

bagus infonya bang mantap http://goo.gl/f3VqsW

makasih informasinya sob sangat bermanfaat..

Harga Obat Kuat Sex mengatakan...

bagus infonya mantap abis

makasih atas infonya gas bagus dan saya suka

makasih atas infonya bagus gan

Makasih sobat atas infonya bagus dan bermanfaat

yakin aja klo aku emang yang terbaik buat kamu.

obat penyakit sipilis mengatakan...

makasih atas infonya bagus dan bermanfaat

info yg bagus dan sangat bermanfaat

makasih atas informasinya bagus dan sangat bermanfaat

Artikelnya bagus dan bermanfaat :)

makasih atas infonya bagus dan bermanfaat sob

obat kencing nanah mengatakan...

makasih atas infonya bagus dan bermanfaat

selalu ada pilihan yang terbaik

Anonim mengatakan...

Islam bemula dari zaman Nabi Adam sebenarnya..Nabi Adam adalah Nabi @Rasul yang pertama. Cuma semasa itu tidak dipanggil agama Islam. Dan Kaabah tempat umat Islam pergi menunaikan haji dan umrah dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Islam bukan agama yang baru.

Anonim mengatakan...

makasih buat infonya kawan, salam kenal ya..

shahrul rahmat mengatakan...

Mcm mn statement 2 mazhab dlm islam..itu salah rasanya

power bank terbaik mengatakan...

Artikel yang sangat menarik, sangat menambah wawasan..

obat herbal maag mengatakan...

wah sebenarnya jauh lebih luas lagi jika berbicara agama islam

Anonim mengatakan...

Betul saya setuju dengan anda,,islam adalah agama yang pertama didunia,,

as'ad mengatakan...

Siiip

herbalmuslim mengatakan...

sip

Doa Rasulullah saw mengatakan...

tiada keselamatan di luar agama islam

model cantik malaysia mengatakan...

Islam jalan hidup

elfizonanwar mengatakan...

ISLAM AGAMA SAMAWI BUAT TUNTUNAN PERADABAN UMAT MANUSIA

Muslim adalah orang yang percaya, tunduk dan patuh kepada Tuhan, Allah (QS. 41:30), percaya para nabi dan Rasul-Nya, percaya kepada ajaran wahyu-Nya yang disampaikan melalui para nabi/rasul baik berupa yang belum ada kitab suci terutama yang sudah tertuang dalam kitab suci.

Terhadap para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW belumlah ada 'penamaan' agama atas ajaran yang disampaikan-Nya dan kalaupun ada penamaan sementara seperti istilah 'millata Ibrahim' (a.l. QS. 2:135). Sementara istilah atau nama agama Yahudi ataupun Nasrani dalam Al Quran tidaklah dikenal.

Karena nama agama belum diabadikan dan ajaran wahyu 'perlu' melalui suatu proses panjang kehidupan dan peradaban umat manusia sejak era Adam As, Sang Khalifah, manusia pertama (belum adanya status jabatan sebagai nabi dan rasul) sampai era Nabi dan Rasul Isa Al Masih, maka di era Rasul Allah dan sekaligus penutup para nabi, yakni MUHAMMAD SAW (QS. 33:40) diabadikanlah nama, identitas dan istilah 'ISLAM' sebagai satu-satunya agama yang dari dan diridhai ALLAH SWT (QS. 5:3).

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/22/nijfdo-profesor-yahudi-hanya-ada-satu-agama-yaitu-islam

obat herbal maag mengatakan...

semoga bermanfaat..

Putra Tasik mengatakan...

ramuan herbal untuk mengobati penyakit asam urat

Putra Tasik mengatakan...

ramuan herbal untuk penyakit asma

cara merapatkan vagina mengatakan...

Terimakasih informasinya, salam kenal dan salam silaturahim, semoga sukses selalu. Amien

Anonim mengatakan...

ada yang lebih lengkap lagi gak, menurut saya ada baiknya sejrahnya baca di Sirah Nabawiyah. Lengkap tuh

oris breast cream mengatakan...

Terima kasih telah berbagi informasi. Semoga sukses selalu

obat herbal vertigo mengatakan...

salam sukses ya.. aku coba praktekin neh mas..
obat herbal vertigo

pengobatan secara alami tanpa efek samping
obat herbal pembuluh darah

restu ibu dan ayah mengatakan...

demianakdanistri

Ibu Hermawati mengatakan...

Ibu Hermawati6 August 2015 at 16:37

Saya ingin menyampaikan kepada seluruh TKI yang bekerja di negeri orang saya ibu hermawati seorang TKI DI MALAYSIA pengen pulang ke indo tapi gak ada ongkos sempat saya putus asah apalagi dengan keadaan susah gaji suami itupun buat makan sedangkan hutang banyak kebetulan suami saya buka-buka internet mendapatkan nomor MBAH RONO katanya bisa bantu orang melunasi hutang melalui jalan TOGEL dengan keadaan susah jadi saya coba hubungi MBAH RONO dan minta angka bocoran MALAYSIA angka yang di berikan 4D TOTO ternyata betul-betul tembus 100% bagi saudarah-saudara di indo mau di luar negeri apabila punya masalah hutang sudah lama belum lunas jangan putus asah beliau bisa membantu meringankan masalah anda hubungi MBAH RONO di nomor (_085_340_489-469_) ini asli bukan rekayasa atau silahkan buktikan sendiri..

obat herbal campak mengatakan...

warm greetings hopefully in good health
obat herbal campak
obat herbal vertigo akut
obat herbal paru-paru basah
obat herbal fistula ani


ramsi nur mengatakan...

Terimah kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada MBAH SELONG yang
telah memberikan kebahagian bagi keluarga kami…berkat Beliau saya
sekarang udah hidup tenang karena orang tuaku udah buka usaha dan
punya modal untuk buka bengkel skrang pun orang tuaku tidak di
kejar-kejar hutang lagi…dan keluarga Kami di berikan Angka
Ritual/Goib Dari mbah yg sangat Jitu 100%dijamin
tembus…hingga keluarga kami sekarang merasa tenang
lagi…terimah kasih mbah…Jika Anda ada yg merasa kesulitan
masalah Nomer ToGEL silahkan hbg Aja MBAH SELONG
dinmr hp beliau (081-322-565-355) atau klik http://prediksiangkahoki88.blogspot.com/
dan saya sudah membuktikan 3kali berturut2 tembus terimah kasih

pusuy.com mengatakan...

wow

sangat menarik

Valena Michelle mengatakan...

Banteng88 MASTER AGEN BOLA
Banteng88 MASTER AGEN JUDI
Agen Bola
Agen Judi
Agen Judi Online
Agen SBOBET
Agen IBCBET
Agen Casino
Poker Online
Agen Judi Terpercaya
Prediksi Bola
Bandar Judi
Bandar Bola
Judi Online
Bola Online

srikandi jepara mengatakan...

Kami menawarkan katalog produk furniture jepara produk unik mebel jepara ini banyak di minati konsumen Indonesia seperti:
Almari Hias
Almari Pakaian
Box Bayi
Buffet
Cermin Hias
Gazebo
Kamar Set
Kursi Tamu
Kursi Teras
Meja Makan
Meja Rias
Nakas
Sofa
Tempat Tidur
Meja Belajar
FACEBOOK SRIKANDI

furniture jepara mengatakan...

Kami menawarkan katalog produk furniture jepara produk unik mebel jepara ini banyak di minati konsumen Indonesia seperti:
Almari Hias
Almari Pakaian
Box Bayi
Buffet
Cermin Hias
Gazebo
Kamar Set
Kursi Tamu
Kursi Teras
Meja Makan
Meja Rias
Nakas
Sofa
Tempat Tidur
Meja Belajar
FACEBOOK SRIKANDI

werson yigibalom mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Syahid Hawk mengatakan...

Jadi tempat mangkalnya iklan nih :D

Abdul Syarif mengatakan...

Izin copas yh bang, buat blog saya jga

WQA APAC mengatakan...

Terimakasih atas informasinya.
ZN
http://www.trainingauditor.co.id

WQA APAC mengatakan...

Terimakasih atas informasinya.
ZN
http://www.trainingauditor.co.id

bpk muliadi mengatakan...

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

Alfania rxxy mengatakan...

Maaf tapi disini tidak dijelaskan tentang kejadian mendapat wahyu di gua. Karena Muhammad saat itu mendapat wahyu dari malaikat saat sedang bersembunyi dari kejaran pembunuh di dalam gua. Dan dia sempat dibawa ke langit ketujuh.

Unknown mengatakan...

artikel ini sangat bbbbbbbbaaaaaaaaaagggggggguuuuuuuuusssssssssssss

Ah Masa mengatakan...

Islam adalah agama contekan.

Contoh:

Thawaf adalah warisan dari ibadah pangan pra islam...

Inikah yang dinamakan thawaf??

...menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya ia berkata; ORANG ORANG ARAB ZAMAN DAHULU THAWAF DI BAITULLAH DALAM KEADAAN TELANJANG BULAT kecuali Al Hums. Al Hums ialah orang-orang Quraisy dan turunannya. ORANG ORANG ARAB ITU THAWAF DALAM KEADAAN TELANJANG, kecuali apabila mereka diberi pakaian oleh orang Quraisy, yang laki-laki memberi pakaian kepada yang laki-laki dan perempuan...
(Shahih muslim 16 hal 164)
.‏
...menyampaikan pengumuman pada hari Nahar (tanggal sepuluh Dzul Hijjah) di Mina, yang isinya; "Tidak boleh bagi orang musyrik melaksanakan hajji setelah tahun ini, TIDAK BOLEH MEREKA MELAKUKAN THAWAF DI BAITTULAH DALAM KEADAAN TELANJANG dan hajji akbar adalah hari Nahar". Dan sesungguhnya disebut haji akbar karena adanya pernyataan orang-orang tentang hajji ashghar (kecil) maka Abu Bakr mengumumkan kepada manusia pada musim hajji tahun itu...
(Bukhori 58 : 19)


Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah, ia berkata; saya mendengar Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata; DAHULU TERDAPAT SEORANG WANITA YANG MELAKUKAN THAWAF DI KA'BAH DALAM KEADAAN TELANJANG, ia berkata; pada hari ini terlihat sebagiannya atau seluruhnya, dan apa yang terlihat darinya maka aku tidak akan menghalalkannya. Ibnu Abbas berkata; lalu turunlah ayat YAA BANII AADAMA KHUDZUU ZIINATAKUM 'INDA KULLI MASJID. (Al A'raaf: 31)
(Sunan an nasa'i 24:339)

Tempat yang tertinggi (Al-'A`rāf):31
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.


Oh... Ternyata thawaf itu contekan dari ritual pangan pra islam ya... Sambil TELANJANG BULAT?? He..he.... Tapi oleh si mamad saw dimodifikasi dengan memakai pakaian...

Islam oh islam...

Ritual agamanya mencontek dari ibadah pangan...
Kitab sucinya mencontek juga dari Alkitab...

Apa yang perlu dibanggakan oleh islam ya? Semuanya serba contekan...

Tapi anehnya Islam merasa dirinya paling benar!!

So... Islam adalah tukang nyontek yang kagak tahu dirriii dan kagak tahu maaluuu!!

HA.HA.HA....

Puttra Bungsu mengatakan...

Tanks,, :)

Mishba7 mengatakan...

Informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih

DDFD mengatakan...

The event that they're recharging 88AJ B AJ up by los en and all other alpha hydroxyl corrosive be hydroxyl acids affirm thoroughly peel your skin and right just have bear exceptionally hatchet tracks which brightens the skin I so I have quite recently offered in affection with .

The event that they're recharging 88AJ B AJ up by los en and all other alpha hydroxyl corrosive be hydroxyl acids affirm thoroughly peel your skin and right just have bear exceptionally hatchet tracks which brightens the skin I so I have quite recently offered in affection with that

DDFD mengatakan...

I mean blood marks whether they like your Jordan’s whatever yet in the event that you're searching for something that my size as well as truly house the skin on your body to know significantly all the more even shed simply brighter that that is an extraordinary part since I’m just adoring that so much so that is fundamentally an I do you have giveaway for you folks today so .

http://renovocremefacts.com/halocel/

rohendar hendar mengatakan...

Nuhun kang ,keun jelema anu sirik ka Islam mah ,article bagus bayak mangpaat

OKeee Mencoba browsing mencari Info Paket Backpacker Karimunjawa yang menyediakan Paket Wisata Karimunjawa Murah atau Agen Travel Karimunjawa dengan pelayanan yang istimewa sementara menyiapkan Spesial Honeymoon Karimunjawa yang Romantis, mencari juga Tiket Kapal Karimunjawa untuk mengetahui update Jadwal Kapal Penyeberangan ke Pulau Karimunjawa, atau mencari Open Trip Karimunjawa biar rame dan lebih seru dan mau nyari barang-barang funiture HD Furniture Jepara

Poskan Komentar

Terimakasih Telah Membaca Artikel Ini,,
Mohon Komentar dan Pembenaran jika banyak hal yg dirasa Salah.

:::Gratis Copy Paste Asal Cantumkan Link Blog Ini (jika Mau diPublish Kembali:::

Google+ Followers